Nationell strategi för romsk inkludering

På uppmaning av EU-kommissionen har samtliga EU:s medlemsstater antagit nationella riktlinjer för romsk inkludering i majoritetssamhället. Sveriges regering fattade 2012 beslut om en strategi för romsk inkludering under 2012-2032. Strategin är en förstärkning av minoritetspolitiken och utgångspunkten är bland annat Sveriges internationella förpliktelser kring mänskliga rättigheter. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 skall ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Strategin är baserad på förslag från Delegationen för romska frågor som verkade 2006–2010. Den innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

 • Utbildning 
 • Arbete 
 • Bostad 
 • Hälsa, social omsorg och trygghet 
 • Kultur och språk 
 • Civilsamhällets organisering

Romsk delaktighet och romskt inflytande

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar bör tillvaratas i arbetet.

Pilotverksamhet på kommunal nivå

För att påskynda utvecklingen gör regeringen en särskild satsning med en pilotverksamhet i fem kommuner, där också landstingen kommer att involveras.

De fem kommunerna som är utsedda är:

 • Luleå
 • Linköping
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Malmö

Pilotkommunerna skall ta fram goda exempel på arbetssätt som kan spridas över landet. I pilotverksamheten ingår möjligheten till anställning och utbildning av brobyggare, att pröva användningen av hälsokommunikatörer och ökad kunskap om stöd till romska barn i skolan.

Pilotkommunen Göteborg

Göteborgs Stad är en av fem pilotkommuner i Sverige som arbetar med romsk inkludering under perioden 2012-2015. Pilotprojektet är placerat vid stadsdelsnämnden Östra Göteborg och drivs av en projektsamordnare.
Projektet har som ambition att leda till att romers mänskliga rättigheter förverkligas på samma villkor och i samma omfattning som för icke-romer och romsk delaktighet ses som en förutsättning för arbetet. Goda exempel på metoder och arbetssätt för att utveckla kommunens verksamhet skall tas fram för att motverka diskriminering av romer. Arbetet skall inriktas på att förbättra romers tillgång till sina mänskliga rättigheter inom framförallt områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa och social omsorg.

Årsrapport om arbetet för romers rättigheter

Länsstyrelsens årliga nationella rapport visar att mer resurser och starkare skrivningar om romers rättigheter är nödvändigt för att målet ska kunna nås.

I rapporten framgår bland annat att:

 • Det behövs tydligare skrivningar om de mänskliga rättigheterna i kommunernas planer, styrdokument och annat som handlar om romsk inkludering. 
 • Minoritetspolitiken behöver bli mer närvarande i det kommunala arbetet med minoritetsfrågorna. Kunskaperna om vad lagen om de nationella minoriteterna ställer för krav brister. 
 • Romska organisationer behöver mer resurser för att kunna delta i arbetet med att utveckla romsk delaktighet och inflytande. 
 • Resurser kommer troligen att behövas även efter 2015 för att skapa långsiktig uthållighet i arbetet med att minska förtroendegapet och bristerna när det gäller mänskliga rättigheter för romer. 
 • Samarbetet mellan stat, landsting och andra, framför allt på en regional nivå, behöver bli bättre när det gäller frågor som handlar om romsk inkludering, romers rättigheter och minoritetspolitikens genomförande.

 

Gilla Trajosko Drom på Facebook!