Kvinnors organisering – Rättighetsmobilisering

Syfte

Vidareutveckling och spridning av ”Rättigheter med stil” där vi mobiliserar kvinnor från hela den romska gruppen för att motivera, inspirera och stimulera varandra till egen och gemensam utveckling, samt höja den egna kapaciteten att tillvarata sina rättigheter och ta plats i det offentliga rummet. Att främja kvinnors emancipation och frigörelse från begränsande normer och maktordning.

Genomförande

Två kvinnliga ledare från de olika romska grupperna i göteborgsområdet samlar cirka 20 kvinnor var i olika åldrar. Med handledning från oss och externa lärare genomför de en serie om sex workshops där kvinnorna utbildas i rättighetsfrågor och utvecklar egna stödjande nätverk. Vill man samköra sina workshops ihop med en annan grupp är detta något vi uppmuntrar. Deltagarna tränas i att ta plats i det offentliga rummet och att stödja varandra att vidareutbilda sig och ta en aktiv del i samhällets utveckling. De kvinnliga ledarna höjer sin egen kompetens inom flera fält, tränas i bland annat ledarskap och kan ta nästa steg i sin utveckling.

Vid två tillfällen samlas alla deltagare i satsningen för att få möjlighet att göra gemensam front inom problemområdet, befästa samarbetet, stötta och inspirera varandra.

Två större möten/konferenser hålls där både projektdeltagare och övriga är välkomna. Tanken är att alla deltagare tar med sig några fler intresserade kvinnor, och att även deltagare från ”majoritetssamhället” bjuds in. På dessa ”stormöten” får kvinnorna träffa romska kvinnliga förebilder som tagit steget ut och tagit sig fram i samhället och också ägnar sig åt att påverka samhällsutvecklingen. Här kommer man även att få möjlighet att tala med dessa om hur de gått tillväga och hur de tacklat olika hinder både från övriga samhället och från den egna gruppen.

En central del i projektet är att kvinnorna skapar ett eget långsiktigt nätverk för att få kraft och ett stort och varierat utbud av mänskliga resurser av varandra, för att förmå bryta de maktstrukturer som genererar förtryck.

Tidsperiod

Oktober 2015 - april 2016

Finansiär

Göteborgs Stad – Social resursförvaltning

Social resursförvaltning, Göteborgs Stad

Gilla Trajosko Drom på Facebook!