Mentori

Mål

Att unga kvinnor ur den romska gruppen tar en aktiv del i samhällsutvecklingen och i utformandet av sin egen framtid. Att de får en stärkt självbild, ökat framtidshopp och studiemotivation. Projektet syftar till att mobilisera unga kvinnor från hela den romska gruppen för att motivera, inspirera och stimulera varandra till egen och gemensam utveckling, samt höja den egna kapaciteten att tillvarata sina rättigheter och ta plats i det offentliga rummet.

  • Att de som genomför högstadieutbildning under projekttiden söker vidare till gymnasieutbildning.
  • Att de som börjat på gymnasium genomför studierna och söker vidareutbildning
  • Att få förståelse för sin egen historia och varför romerna befinner sig där de är idag
  • Att känna stolthet över sin egen romska identitet
  • Att förstå värdet av att integrera med övriga samhället, ta del av andras verksamheter och inte isolera sig
  • Att få inspiration att drömma nya drömmar och att allt är möjligt också som romsk kvinna
  • Att få konkret vägledning i hur man gör vad gäller utbildning, yrkesinriktning och hantering av den egna familjen och gruppen samt hur man hanterar en övergång mellan livsstilar

Genomförande

Det finns romska kvinnor som är yrkesverksamma och engagerade i samhällsdebatten men det gäller att organisera dem och engagera dem som mentorer åt våra yngre tjejer så att dessa kan få en annan självbild av vad det kan innebära att vara romsk kvinna, få framtidshopp och studiemotivation. De behöver någonstans att mötas där man fokuserar på stora frågor, egen agens, frigörelse och möjlighet att påverka.

Mentorerna är utvalda för att de besitter denna kunskap och medvetenhet, inte döljer sin romska identitet, bryter mot gammaldags könsroller, samverkar med majoritetssamhället, har gjort denna resa själva, är engagerade i samhällsutveckling och att utveckla sin egen kunskap. Syftet är att komplettera den bild de har hemifrån om vad som är möjligt för dem och att få handfast vägledning om hur de skall gå tillväga.

Vid träffarna kommer aktuell mentor att berätta om vad de gör och om sin egen resa för att nå dit. De presenterar råd och lärdomar, hinder de stött på och hur de övervunnits, men framförallt även de speciella styrkor och gåvor man har med sig som rom och hur man kan använda dessa verktyg. Tjejerna får möjlighet att prata med mentorn enskilt och i grupp, och viktigt är att personen kommer tillbaka vid ett senare tillfälle ifall frågor mognat fram. Om någon/några har speciellt intresse av en viss inriktning kan man få möjlighet att fortsätta ha kontakt med mentorn i viss omfattning under året, och ev göra studiebesök på dennes verksamhet. Några gemensamma studiebesök kommer även att genomföras. Genom att det alltid finns en lärare på plats - förutom andra vuxna från föreningen - får de även möjlighet att få läxhjälp.

Ett antal tjejer kommer att få möjlighet att testa på ledarskap i egna smågrupper efter att ha tagit del av ungdomsledarutbildning genom nya samarbetspartnern Fryshuset och United Sisters. Därefter får de i uppdrag att själva samla deltagare till aktiviteterna och få stöd från oss.

År två av projektet hoppas vi att några av dessa unga ledare kan ta ett större ansvar i att leda aktiviteter och eventuellt pröva på lite projektledning.

Tidsperiod

År 1: Januari 2016 – januari 2017

Finansiärer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Göteborgs Stad – Social resursförvaltning

Social resursförvaltning, Göteborgs Stad

Gilla Trajosko Drom på Facebook!